Årsmøte i Aust-Agder Frøavlerlag

Innkalling til årsmøte i Aust- Agder Frøavlerlag

Årsmøtet vil bli holdt mandag 7. mars 2016 kl. 19.00 på Forsøksgården, Nibio Landvik.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av to personer til å skrive under protokollen
  3. Årsmelding for 2015 (se vedlegg)
  4. Regnskap for 2015 (deles ut på årsmøtet)
  5. Kontingent og bevilgninger:Kontingent 2015: kr 250,- NLR Agder, godtgjørelse sekretariat kr 7.000,-
  6. Fastsetting av godtgjørelser for styremedlemmer 2016, forslag fra valgkomiteen: Kr. 3000,- til leder, kr 1500,- til styremedlemmer (uendret).
  7. Valg

Ikke på valg:

Styremedlemmer:

Thomas Rosseland, (valgt inn i 2014 for 3 år)

Torleiv Messel (valgt inn i 2015 for 3 år)

Valgkomiteen:

Gudmund Steine (valgt inn i 2014-2016). Leder 2017

Christian Birknes (Valgt inn i 2015 for 3 år)

Valgkomiteen sitt forslag:

a) Styremedlem: Knut Lia (2016-2018)
b) 1 vara til styret: Geir Delin
  2. vara til styret: Roy Atle Jore
c) Leder: Torleiv Messel
d) Nestleder: Knut Lia
e) Kasserer: Thomas Rosseland
f) Revisor: Hogne Prestegård
g) Valgkomiteen: Olav Nokevje (2016-2018)
h) To representanter til utsending til årsmøte i Norsk Frøavlerlag:

8. Framsatte forslag

God servering!

Faglig program:

  • Oppsummering av avling og kvalitet på mottatt frø i 2015, v /Tor Osmund Våga og Geir Paulsen, FKRA
  • Nytt fra frøavlsforskningen v/ Trygve Aamlid og Lars T. Havstad, Bioforsk Øst. Avd. Landvik

Vi håper på godt fremmøte og ønsker alle medlemmer vel møtt!

Hilsen styret i Aust-Agder Frøavlerlag

v/Arnfinn Bjørkegra, leder