Klar for et nytt år med forsøk i frøeng

Norsk frøavlerlag har bestemt hvilke forsøk som prioriteres i inneværende år og beskjed om dette er sendt videre til NIBIOs frøavlsforskere (Lars T. Havstad og Trygve S. Aamlid) på Landvik og NIBIO plantehelse (Kirsten Tørresen).

Hvitkløverfrøtresking

Høsting av forsøk i hvitkløver 2017

I hovedsak legges ut forsøksfeltene hos frøavlere i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving, noen felter legges også på forskningsstasjonen på Landvik ved Grimstad.
Følgende forsøk er planlagt anlagt (noen av feltene er allerede anlagt og skal frøhøstes i år):

Vårbehandling i frøeng som ikke er optimalt høstbehandlet året før pga. vanskelige vær/kjøreforhold
Ansvarlig forsker: Lars T. Havstad

Sammenlikning av Hussar Plus og Hussar OD i timoteifrøeng med mye markrapp
Ansvarlig forsker: Trygve S. Aamlid

Sammenlikning av Hussar Plus og Hussar OD i timoteifrøeng med mye markrapp
Ansvarlig forsker: Kirsten S. Tørresen

Bekjemping av åkertistel i timoteifrøeng med florasulam-preparat
Ansvarlig forsker: Kirsten S. Tørresen

Frøtap ved andregangs tresking av timotei
Ansvarlig forsker: Trygve S. Aamlid

Utnyttelse av gjenvekst om høsten i frøeng av timotei
Ansvarlig forsker: Lars T. Havstad
Det anlegges ingen nye felt i 2018. Kun høsting av ett felt på Landvik.

Testing av frøavlsegenskaper i nye sorter/foredlingslinjer av timotei
Ansvarlig forsker: Lars T. Havstad
Felt med utprøving av frøavlsegenskapen til nye norske timoteisorter vil bli frøhøstet på Landvik og Arneberg i 2018 (2. års frøeng).

Optimal strategi for N-gjødsling om høsten og våren ved økologisk frøavl av timotei
Ansvarlig forsker: Lars T. Havstad

Testing av frøavlsegenskaper i nye sorter/foredlingslinjer av engsvingel
Ansvarlig forsker: Lars T. Havstad
Felt med utprøving av frøavlsegenskapen til nye norske engsvingelsorter vil bli frøhøstet på Landvik og Arneberg i 2018 (2. års frøeng).

Optimal strategi for N-gjødsling om høsten og våren ved økologisk frøavl av engsvingel
Ansvarlig forsker: Lars T. Havstad.

Det ble i 2017 anlagt to forsøksfelt (NIBIO Landvik og NLR Viken) med tanke på å undersøke nærmere hvordan ulike typer strategier med høst- og vårgjødsling påvirker legde og frøavling hos engsvingel når det gjødsles med ulike typer organisk gjødsel. Begge skal frøhøstes i 2018.

Bekjempelse av enfrøblada og tofrøblada ugras ved gjenlegg og i frøeng av engrapp
Ansvarlig forsker: Trygve S. Aamlid
Formålet med planen er å teste hvor mye Hussar Plus engrappgjenlegget tåler på ulike tidspunkt, sammenlikna med dagens standardbehandling med Hussar OD.

Vårbehandling i frøeng som ikke er optimalt høstbehandlet året før pga. vanskelige vær/kjøreforhold
(Om feltet legges i engrapp eller rødsvingel avgjøres etter av i hvilken art det finnes egnet frøeng med mye daugras)
Ansvarlig forsker: Lars T. Havstad

Ulike strategier for N-gjødsling og vekstregulering av rødsvingelfrøeng (plensorter)
Ansvarlig forsker: Lars T. Havstad
I 2017 ble det satt i gang en ny serie som ønsker å undersøke nærmere hvordan ulike kombinasjoner av Moddus-doser og N-gjødslingsnivåer påvirker frøavling og kvalitet av rødsvingel. Det ble utført ett forsøk med ‘Frigg’ rødsvingel.

Store doser Trimaxx og tidlig forsommerslått i frøeng av Gandalf rødkløver
Ansvarlig forsker: Lars T. Havstad

Frøtap ved høsting av rødkløverfrøeng
Ansvarlig forsker: Trygve S. Aamlid
Frøspillsundersøkelsen i rødkløver i 2017 viste store utslag for luftfuktighet ved tresking og stor forskjell i frøspillet mellom to dyrkere avhengig av såldåpning. I 2018 vil vi fokusere på disse faktorene og legger mindre vekt på kjørehastigheten, som uansett skal være 1 m/s.

Metoder for frøhøsting av ‘Litago’ kvitkløver
Ansvarlig: Lars T. Havstad.
Det anlegg et storskala forsøksfelt med utprøving av ulike strategier for nedsviing, skårlegging og frøhøsting.

Ugras-kvitkløver
Ansvarlig: Kirsten S. Tørresen
Bakgrunn
Ved frøavl av hvitkløver er Basagran M75 (bentazon + MCPA), Basagran SG (bentazon) og Lentagran (pyridat) +MCPA godkjent brukt våren i gjenlegget. Basagran SG er godkjent i rødkløver i frøåret. Basagran-preparatene skal opp til revurdering, men vi kjenner ikke om de blir godkjent på nytt. Vi ønsker å undersøke alternativer til Basagran M75 i gjenlegget og Basagran SG våren i frøåret i hvitkløver.